آنبلاک کردن افراد دو طرف بلاک شده در اینستاگرام

unblok آنبلاک کردن افراد دو طرف بلاک شده در اینستاگرام
آنبلاک کردن افراد دو طرف بلاک شده در اینستاگرام  یکی از مشکلات جدید کاربران بلاک کردن همزمان یکدیگر در دایرکت اینستاگرام میباشد که دیگر توانایی آنبلاک کردن هم را نخواهند داشت . برای آنبلاک کردن در این حالت دو روش زیر تست شده است و جواب داده اند اما ممکن است بازهم کارساز نباشدو در ادامه این مطلب با ما همراه باشید .آموزش نحوه آنبلاک کردن یکدیگر در اینستاگرامدر صورتی که به صورت همزمان یکدیگر را در دایرکت اینستاگرام بلاک کرده اید با صفحه ی زیر مواجه خواهید شد ...

Add address